Despre

ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR Organismul Naţional de Acreditare

este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentinţa Civilă nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Asociaţia este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic, in temeiul OG 23/ 2009 şi in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008 şi funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei. Supravegherea legalităţii activitaţilor RENAR se face în conformitate cu reglementările aplicabile in vigoare.

În organizarea şi funcţionarea sa RENAR respectă prevederile următoarelor:

  • Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare;
  • Regulamentul (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
  • Ordonanţa Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii;
  • Standardul armonizat de referinţă pentru organisme de acreditare SR EN ISO/CEI 17011;
  • Documentele emise de organismul european şi de organismele mondiale în materie de acreditare, care constituie suport pentru Acordurile de recunoaştere reciprocă a acreditărilor;

Pentru a demonstra conformitatea

cu criteriile stabilite in standardul armonizat de referinţă pentru organismele de acreditare, RENAR se supune evaluării la nivel de omologi organizată de European Accreditation, în calitatea sa de infrastructură europeană a acreditării, recunoscută ca atare de Comisie în temeiul articolului 14 al Regulamentului nr.765/2008, după consultarea statelor membre.

RENAR este semnatar al EA-MLA

pentru etalonare, încercări (inclusiv analize medicale), furnizori de încercări de competenţă, inspecţie, certificare sisteme de management, certificare produs, certificare persoane, validare şi verificare.

 

RENAR este semnatar al ILAC-MRA

pentru etalonare, încercări, analize medicale, furnizori de încercări de competenţă si inspecţie.

 

 

 

RENAR este semnatar al IAF-MLA

pentru certificare sisteme de management (mediu, calitate, energie, siguranţa alimentului, dispozitive medicale, securitatea informaţiei), certificare produs, certificare persoane şi validare şi verificare.